Zajímavosti a Památky, Bohemistyka UWr

Náboženské figurky středověkých Vratislavanů

Politická situace ve Vratislavi, jako hlavního města středověkého Slezska, byla velice komplikovaná. Během 12. a 13. století měla slezské knížectví širokou autonomii a jejich spojení s Polskem zeslabovalo. Pak se ve 14. století Slezsko stalo na mnoho let částí Zemí koruny české. Nicméně většinou zde žili Němci, kteří se ve Slezsku usídlili během německé kolonizace, takzvané Ostsiedlung, probíhající ve střední Evropě hlavně během 12. a 13. století. Proto měl region blízký kulturní vztah se svými sousedy ze západu i jihu.

V pozdně středověké Evropě došlo k významné změně v charakteru provozování kultu, která přímo ovlivnila také Slezsko. Šířil se kult svatých, Panny Marie a lidských aspektů života Ježíše Krista. Náboženství překročilo zdi kostelů a dostalo se do domovů běžných obyvatel. Z toho důvodu se ve střední a západní Evropě staly velice oblíbené také malé keramické figurky. Představovaly především světce a světice, Pannu Marii s Ježíškem a Ježíše Krista, ačkoliv bylo nalezeno také mnoho dam, rytířů a malých koníků. První figurky byly vyráběny v Nizozemsku a Porýní, ale archeologické nálezy pocházejí skoro z celé Evropy. Řemeslníci, kteří vyráběli takové sošky, se jmenovali podle písemných pramenů Bilderbäcker, což znamená ti, kteří pečou obrazy.

Slezsko je jediný region v dnešním Polsku, kde byly ve středověku keramické figurky vyráběny. Nebyla to však specializovaná produkce jako v Německu, ale vedlejší aktivita běžných hrnčířů. Archeologické výzkumy potvrzují, že slezské dílny fungovaly ve Vratislavi a ve městech Dzierżoniów a Głogów. Vratislavská dílna se v 15. století nacházela na místě dnešního Dominikánského náměstí. Archeologové tam objevili zahloubený objekt a v něm pozůstatky poškozených výrobků. Dodnes na celém Slezsku bylo nalezeno už více než sto figurek z této dílny. Mezi nimi jsou podoby světic – Kateřiny, Barbory, Doroty, Markéty a Hedviky – a také sv. Krištof, Eva, Madona, Ježíš a výjev ukřižování Krista, přičemž využité motivy pocházejí z gotického umění. Figurky si můžete prohlédnout ve vratislavském Archeologickém muzeu, v Historickém muzeu na výstavě 1000 let Vratislavi a také v mnoha muzeích v menších městech Slezska.

Co lidé dělali s těmito figurkami? To přesně nevíme, ale pravděpodobně fungovaly pro domácí náboženské potřeby v tzv. božích koutcích. Lidé si mohli stavět domácí oltáříky a betlémy, nebo je měli u sebe v kapse jako amulety. Mohly sloužit rovněž jako dekorace nebo náboženské hračky pro děti a dospělé, které byly používané k odehrávání biblických příběhů. Ve středověku byla víra úzce spojená se všedním životem a zábavou. Hranice mezi sacrum a profanum nebyla tak zřejmá jako dnes a náboženské motivy najdeme na mnoha středověkých artefaktech, například na kachlích, kožených amuletech, pouzdrech i na jídelních příborech nebo nádobách.

Zdá se, že obyvatele středověké Vratislavi se nám v lecčem podobali. V mnoha polských domácnostech mají lidé dodnes podobné figurky, například Madonu nebo krucifix a o Vánocích stavějí u stromečku betlém. Vratislavská výroba figurek avšak ukazuje blízký vztah Slezska s kulturou západní Evropy, zejména když z dalších částí Polska známe jenom jednotlivé nálezy podobných figurek. Také v českých muzeích nalezneme mnoho příkladů těchto keramických sošek, však lokální produkce není dosud potvrzená. Slezské objevy proto ještě více překvapují.
Vratislav je jedinečným městem, kde se setkávají různé kultury, nejinak tomu bylo i ve středověku!

Práva na veškeré texty, fotografie a grafiku umístěnou na webové stránce Kvetevropy.cz jsou vyhrazena. Není povoleno jejich použití nebo kopírování bez souhlasu redakce.

Kontakt: redakce@kvetevropy.cz